European Union • Європейський Союз

European Union • Європейський Союз

Unia Europejska

Директива про тимчасовий захист

Temporary Protection Directive — Dyrektywa w sprawie czasowej ochrony — Директива о временной защите

🇺🇦 Український

🌎 English

Explanation of the scope of temporary protection granted on the basis of the Executive Decision of the Council of the European Union of 4 March 2022 and on the basis of Articles 106-124 of the Act on granting protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland.

I. What is temporary protection?

Temporary protection is a type of international protection - i.e. a person covered by it may enjoy in a given country (in this case, in Poland) primarily the right to legal residence and a number of other rights, such as the right to legal work, access to free education or medical care.

The detailed scope of rights provided for by temporary protection can be found in section IV.

Temporary protection is granted until it is possible to return to your previous place of residence, your country of origin, but for no longer than one year. It may be extended for a further 6 months, but no more than twice.

As temporary protection is a mechanism of EU law, you can benefit from it within any EU country (except Denmark) - but only one. This means that if you decide to use temporary protection in Poland, you can no longer go to, say, Germany or Spain and apply for temporary protection there. As it seems, people who do not have a biometric passport can only benefit from temporary protection in the first EU country they entered.

II. Does temporary protection apply to me?

Temporary protection may be enjoyed by

 • citizens of Ukraine who lived in Ukraine before 24 February 2022 — and their family members;
 • Stateless persons or nationals of countries other than Ukraine who have enjoyed international protection in Ukraine before 24 February 2022 — and members of their families;
 • Stateless persons or citizens and nationals of countries other than Ukraine who, prior to 24 February 2022, legally resided in Ukraine on the basis of a permit for permanent residence (i.e. one that was not time-limited) and who are unable to return to their country or region of origin in safe and sustainable conditions.
 • This means persons who, like refugees, fear persecution or war in their country of origin, but have been in Ukraine on the basis of a "normal" residence permit.

"Family member " means:

 • wife or husband;
 • an informal partner, if the legislation of the Member State treats them as equivalent to spouses - in Poland this is not the case;
 • a minor child - including an adopted child;
 • other close relatives who lived together as a family at the time of the outbreak of war and who were wholly or partly dependent on the person concerned at that time.

The Decision indicates that it applies to persons "who have left Ukraine". There appears therefore to be no requirement that entry into the EU must have been direct from Ukraine, which means that persons who entered via e.g. Moldova should also be able to benefit from protection.

Note! In Poland, the Head of the Office for Foreigners may refuse temporary protection to a person who has committed, for example, war crimes or such a crime whose nature indicates that their presence on the territory of the Republic of Poland could constitute a threat to its citizens (Article 109 of the Act on granting protection to foreigners).

III. How can I obtain temporary protection?

Temporary protection is granted by virtue of law, i.e. if you meet the conditions described in section II, it is granted automatically. To obtain confirmation of temporary protection, you must apply to the Head of the Office for Foreigners, who will issue you with a relevant certificate.

If you are a minor and you do not have a legal guardian in Poland, when you apply for temporary protection, the court, upon a motion of the Head of the Office for Foreigners or automatically, shall appoint you a legal guardian and provide you with a place in an educational-care centre.

After the end of the period of temporary protection, you will be allowed to return to the territory of the country or region from which you came. A person who is under temporary protection cannot further legalise his/her stay by means of a temporary residence permit (Art. 99, Para. 1, Item 4 of the Aliens Act) - he/she will, however, be able to apply for international protection.

IV. What rights do I have?

The basic entitlement under temporary protection is the right to reside legally for a period of one year - renewable twice. Poland will issue residence cards to such persons but we do not know yet how the procedure of issuing such a card will look like in practice.

In addition to the right to legal residence, temporary protection may provide you with the following rights, among others:

 • access to medical care;
 • access to accommodation and food - this assistance may be limited if the person is working or carrying out an economic activity;
 • the ability to work without the need to obtain a special permit;
 • the possibility to exercise an economic activity;
 • access to free public education
 • access to free full-time higher education.

Will I have the right to leave Poland?

A residence card together with a valid passport (not necessarily a biometric one) gives you the right to travel to other EU countries on a short-term basis (for a period of 90 days within a 180-day period), but the other rights under temporary protection can only be exercised in Poland.

If you do not have a passport and it is not possible to obtain or renew it, and you would like to exercise your right to short-term travel to other EU countries, the Head of the OF may issue you with a special document entitling you to cross the border.

Member States (except Denmark) have agreed, in a statement, not to return beneficiaries of temporary protection to their territory if they try to enter another Member State without authorisation. This does not mean, however, that a beneficiary of temporary protection can move quite freely within the EU and exercise the rights of temporary protection in any EU country.

V. What obligations will I have?

 1. You will be required to provide fingerprints and a photograph of your face.
 2. If justified, to undergo necessary medical and sanitary procedures.

Prepared by: r.pr. Filip Rakoczy-Nazimek, legal counsellor Jacek Białas Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

🇵🇱 Polski

Wyjaśnienie dotyczące zakresu ochrony czasowej udzielanej w oparciu o decyzję wykonawczą Rady Unii Europejskiej z 4 marca 2022 oraz na podstawie art. 106-124 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

I. Co to jest ochrona czasowa?

Ochrona czasowa jest rodzajem ochrony międzynarodowej – to znaczy, że osoba nią objęta może korzystać w danym kraju (w tym wypadku w Polsce) przede wszystkim z prawa do legalnego pobytu oraz z szeregu innych praw, takich jak prawo do legalnej pracy, dostęp do bezpłatnej edukacji, czy opieki medycznej.

Szczegółowy zakres uprawnień, jaki przewiduje ochrona czasowa, znajdziesz w punkcie IV.

Ochrona czasowa udzielana jest do chwili, gdy możliwy stanie się powrót do uprzedniego miejsca zamieszkania - do kraju pochodzenia, jednakże nie dłużej niż na okres roku. Może zostać ona przedłużona o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy.

Ponieważ ochrona czasowa jest mechanizmem prawa unijnego, możesz z niej skorzystać na terenie każdego państwa Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) - ale tylko jednego. To znaczy, że jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z ochrony czasowej w Polsce, nie możesz już wyjechać na przykład Niemiec, czy Hiszpanii i tam zwracać się do państwa o ochronę czasową. Jak się wydaje, osoby, które nie mają paszportu biometrycznego, mogą skorzystać z ochrony czasowej tylko w pierwszym kraju Unii Europejskiej, do którego przyjechały.

II. Czy ochrona czasowa mnie dotyczy?

Z ochrony czasowej mogą skorzystać:

 • obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy mieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku - oraz członkowie ich rodzin;
 • bezpaństwowcy lub obywatele i obywatelki państw innych niż Ukraina, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej - oraz członkowie ich rodzin;
 • bezpaństwowcy lub obywatele i obywatelki państw innych niż Ukraina, którzy przed 24 lutego 2022 roku legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały (czyli taki, który był nielimitowany czasowo) i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.
 • Oznacza to osoby, które podobnie jak uchodźcy obawiają się prześladowań lub wojny w swoim kraju pochodzenia, ale przebywały w Ukrainie na podstawie “zwykłego” zezwolenia na pobyt.

“Członek rodziny” oznacza:

 • żonę lub męża;
 • nieformalnego partnera, jeśli prawo danego Państwa członkowskiego traktuje ich w sposób równoważny do małżonków - w Polsce tak nie jest;
 • niepełnoletnie dziecko - także dziecko przysposobione (adoptowane);
 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w momencie wybuchu wojny i tórzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu danej osoby.

Decyzja wskazuje, że stosuje się ją do osób „które opuściły Ukrainę”. Wydaje się zatem że nie ma wymogu, aby wjazd do UE nastąpił bezpośrednio z Ukrainy, co oznacza, że ochrony powinny móc skorzystać także osoby, które do wjechały np. przez Mołdawię.

Uwaga! W Polsce Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może odmówić ochrony czasowej osobie, która popełnił na przykład zbrodnie wojenne lub taką zbrodnię, której charakter wskazuje, że jego obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby stanowić zagrożenie dla jej obywateli (art. 109 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony).

III. Jak mogę uzyskać ochronę czasową?

Ochrona czasowa jest udzielana z mocy prawa – to znaczy, że jeśli spełniasz opisane w punkcie II warunki, to jest ona przyznawana automatycznie. Aby uzyskać potwierdzenie objęcia ochroną czasową, musisz wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który wyda Ci odpowiednie zaświadczenie.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i nie masz w Polsce opiekuna prawnego, to wraz ze zwróceniem się o ochronę czasową, Sąd na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub automatycznie ustanowi Ci opiekuna prawnego oraz zapewni miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Po zakończeniu okresu ochrony czasowej umożliwiony będzie powrót osób na obszar państwa lub regionu, z którego przybyły. Osoba, która przebywa na podstawie ochrony czasowej nie może dalej legalizować swojego pobytu w drodze zezwolenia na pobyt czasowy (art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach) - będzie mogła jednak złożyć wniosek o objęcie ochroną międzynarodową.

IV. Jakie prawa mi przysługują?

Podstawowym uprawnieniem, jakie wynika z ochrony czasowej jest prawo do legalnego pobytu na okres roku - z możliwością dwukrotnego przedłużenia. Polska będzie wydawać takim osobom karty pobytu, jednak jeszcze nie wiemy, jak procedura wydania takiej karty będzie wyglądała w praktyce.

Poza prawem do legalnego pobytu, ochrona czasowa może zapewnić Ci między innymi następujące prawa:

 • dostęp do opieki medycznej;
 • dostęp do zakwaterowania i wyżywienia - taka pomoc ta może zostać ograniczona jeżeli dana osoba wykonuje pracę lub działalność gospodarczą;
 • możliwość wykonywania pracy bez potrzeby uzyskiwania specjalnego zezwolenia;
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dostęp do bezpłatnego systemu edukacji publicznej;
 • dostęp do bezpłatnych stacjonarnych studiów na uczelniach wyższych.

Czy będę mieć prawo do wyjazdu z Polski?

Karta pobytu wraz z ważnym paszportem (niekoniecznie biometrycznym) uprawnia do krótkotrwałego podróżowania do innych państw UE (na okres 90 dni w 180 dniowym okresie), jednak z pozostałych uprawnień wynikających z ochrony czasowej można korzystać tylko w Polsce.

Jeśli nie masz paszportu i nie masz możliwości jego uzyskania lub odnowienia, a chciał(a)byś skorzystać z prawa do krótkotrwałego podróżowania do innych państw UE, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wydać Ci specjalny dokument uprawniający do przekraczania granicy.

Państwa członkowskie (poza Danią) uzgodniły w oświadczeniu, nie będą zawracać osób korzystających z ochrony czasowej na ich terytorium, jeśli będą one próbowały dostać się bez zezwolenia do innego państwa członkowskiego. To nie oznacza jednak, że osoba objęta ochroną czasową może całkiem swobodnie poruszać się po UE i korzystać z uprawnień wynikających z ochrony czasowej w dowolnym państwie UE. Jak się wydaje, takie prawo przysługuje tylko osobom posiadającym paszport biometrycznym, które nie skorzystały wcześniej z ochrony czasowej w żadnym państwie Unii Europejskiej.

V. Jakie będę mieć obowiązki?

 1. Konieczność pozostawienia odcisków linii papilarnych i fotografii twarzy.
 2. Konieczność poddania się niezbędnym zabiegom lekarskim oraz sanitarnym – w uzasadnionych przypadkach.

Opracowanie: r.pr. Filip Rakoczy-Nazimek, r.pr. Jacek Białas

🇷🇺 Русский

Ваші права в Європейському Союзі

Your rights in the European Union — Twoje prawa w Unii Europejskiej — Ваши права в Европейском Союзе

🇺🇦 Український

🌎 English

You can be granted temporary protection

If you were permanently residing in Ukraine, and you left the country to escape war from 24 February 2022 on, you may be entitled to temporary protection in any EU country. Temporary protection will last for at least one year, this may be extended depending on the situation in Ukraine. Rights under the Temporary Protection Directive include a residence permit, access to the labour market and housing, medical assistance, and access to education for children.

Eligiblity for temporary protection

Ukrainian nationals, as well as their family members displaced by the conflict. Stateless persons and nationals of other third countries who benefited from international protection or equivalent protection in Ukraine, as well as their family members.

Non-Ukrainian nationals of third countries and stateless persons who can prove that they were legally residing in Ukraine on the basis of a valid permanent residence permit and who cannot return in safe and durable conditions to their country of origin are eligible for either EU temporary protection or adequate national protection, depending on the EU country they are in.

What if I fall outside these groups?

You will still be granted access to the EU. Depending on your circumstances, you can apply for international protection or a legal migration status. The authorities may also decide to give you temporary protection. In principle, if you are safe in your country of origin and able to return , you can receive assistance to be repatriated to your country of origin. Please contact national authorities of the country where you are staying directly. You can also consult the EU Immigration Portal for more practical information and links to websites of relevant national authorities.

Request for temporary protection

The national authorities of the Member State where you are present should inform you of your right to receive temporary protection. You should then inform them that you request to be granted a residence permit for temporary protection and follow their guidance through the national process. You can consult the map below for information on national authorities responsible. This process will include the registration of your data and confirmation that temporary protection applies and that none of the exclusion clauses are applicable in your situation.

Source and more information:

You can apply for international protection in the country of first entry

According to EU law, you must apply for international protection (asylum) in the first safe country. Applicants for international protection have similar rights to temporary protection but there are some differences. In the case of a pending asylum application, a person can have access to the labour market after 9 months in case his/her case has not yet received a final decision, in the case of temporary protection such access can be granted much earlier. You might also apply for family reunification, if you have a family member who is already legally residing in the EU.

How to apply for international protection?

Inform national authorities in the Member State where you are present that you need international protection and follow their guidance.

See also:

Source and more information:

You can request repatriation assistance

Irrespective of your nationality, if you were living in Ukraine and have fled the war, you should be allowed to cross into the EU. If it is safe to repatriate to your home country, you should contact relevant authorities or organisations to help you go back to your country of origin.

For repatriation assistance, you should contact the embassy/consulate of your country of origin in the Member State where you are currently staying. The national authorities in this country can also help you to contact your embassy/consulate in case you encounter problems and may offer assistance for your repatriation.

🇵🇱 Polski

🇷🇺 Русский

Подорож усередині Європейського Союзу

Travel inside the European Union — Podróżowanie wewnątrz UE — Путешествие внутри Европейского Союза

🇺🇦 Український

🌎 English

In most cases, if you have fled the war in Ukraine you will be able to travel to other EU countries. For Ukrainians this right comes from visa free regime in place between the EU and Ukraine. If you come from a third country, you need to check whether your country of origin is on the list of third countries whose nationals are exempt from the requirement to have a visa.

After crossing the EU border for the first time, you can continue to move between EU/Schengen countries

Ukrainians or nationals from other visa free countries can continue and travel to other EU/Schengen countries. However, if you crossed the EU border for the first time through a country that is not part of the EU area without internal border control (Romania, Bulgaria, Croatia, Cyprus and Ireland) your documents will, as a general rule, be checked again at the border crossing point of the next Schengen country.

Once you enter a country that is part of this area, you can move, in principle without border checks, to other countries that are part of the Schengen area. However, you can only do so for 90 days within a 180 days period.

Note that Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein are not EU countries, but they are Schengen countries. You can travel to those countries once you have entered the Schengen area, but your rights related to international or temporary protection may differ from those you have in EU countries.

While Denmark is an EU and a Schengen country, it does not take part in the temporary protection scheme and does not apply the EU rules on Asylum. Therefore, your rights related to international or temporary protection in Denmark may differ from those you have in other EU countries.

Travel restrictions related to the COVID-19 pandemic

Re-open EU website provides information on travel and health measures in EU and Schengen Associated countries (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland) during the COVID-19 pandemic. Information is updated frequently and available in 24 languages.

Consult the 'EU Digital COVID Certificate' (EUDCC) page to learn who can obtain it and how. National health authorities are in charge of issuing the certificate.

Safety and security

When travelling to and around the EU, please be aware of the risk of trafficking and exploitation. Only accept transport and accommodation from authorities and civil society organisations. Do not give your identification documents, personal information and belongings to anyone other than government or border officials and always inform your relatives or friends about your whereabouts. In case you are offered employment, research the company and in case of doubt you can ask national police authorities or civil society organisations for more information.

Source and more information:

🇵🇱 Polski

🇷🇺 Русский