Навчання дітей 7-18 років

🌐
Kids of 7-18 y.o. education
Archive
Property
🇵🇱
Edukacja dzieci 7-18 lat

Edukacja dzieci w wieku 7–18 lat

🇺🇦

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

 • Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина. 
 • Зв'яжіться з вибраною вами польською школою іподайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор. 
 • Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншіпочатковіта середнішколи приймають дітей у міру наявностівільних місць. 
 • Якщо у вибраній школів даному класінемає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, іпопросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати.

На що має право ваша дитина в школів Польщі?

 • Навчання дітей імолодіу віці7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи. 
 • Для учнів, якінедостатньо володіють польською мовою, школа організовує додатковібезкоштовніуроки польської мови. У школітакож можуть бути створеніт. зв підготовчівідділення. 
 • Іноземніучніможуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів. 
 • Учніта їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу  у зв'язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами  іпедагогічними терапевтами.

🇵🇱

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

 • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. 
 • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki. 
 • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc. 
 • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

 • Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest  przeszkodą w przyjęciu do szkoły. 
 • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła  może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze. 
 • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. 
 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną  m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.