Klauzula informacyjna RODO

Fundacja Nieograniczona

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiam podstawowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest Fundacja Nieograniczona, fundacja@nieograniczona.pl, tel. 693 579 259.

2. Cele, sposoby, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze skierowanym do mnie pismem, zapytaniem, żądaniem,  zarówno ustnie, pisemnie jak i poprzez adres email lub formularz kontaktowy, a także dane przetwarzane w związku z prowadzonymi rozmowami, istniejącą współpracą lub inną wymianą zdań, lub pozostawieniem komentarza na moim blogu są przetwarzane w celu:

 1. utrzymania kontaktu i odpowiedzi na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie - na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. archiwizacji przeprowadzonych rozmów i nawiązanych kontaktów - na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. przesyłania drogą tradycyjną (pocztową) informacji na temat mojej działalności, a także treści reklamowych dotyczących moich produktów w formie tradycyjnej (papierowej) - na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 1. moim współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla mnie określone usługi (np. hosting strony, wsparcie prawne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie - na podstawie odpowiednich umów.
 3. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będę zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będę przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 1. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będę przetwarzał aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili pisząc na adres fundacja@nieograniczona.org.
 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie mojego uzasadnionego interesu polegającego na archiwizacji - przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu na adres fundacja@nieograniczona.org.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie mojego uzasadnionego interesu polegającego na przesyłaniu drogą tradycyjną (pocztową) informacji na temat mojej działalności, a także treści reklamowych dotyczących moich produktów w formie tradycyjnej (papierowej) - do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu na adres Muzeum Piernika Rabiańska 4 24-100 Toruń fundacja@nieograniczona.org.

3. Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. sprostowania lub uzupełnienia danych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
 5. otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z Jakubem Sypiańskim.

4. Transfer danych do państw trzecich

Niektóre z wykorzystywanych przeze mnie narzędzi lub rozwiązań wymagają transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich (np. usługi chmurowe). Jeśli taki transfer danych jest konieczny dokładam wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych oraz ochrony Twojej prywatności i wybieram tylko takich dostawców usług, którzy taką ochronę zapewniają.

Wszelkie transfery danych odbywają się na podstawie i w granicach prawa, w szczególności z uwzględnieniem Rozdziału V RODO, który przewiduje warunki transferu danych do państw trzecich.

Na chwilę obecną transfer danych osobowych do kraju trzeciego ma miejsce w następującym zakresie:

 • w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail - (możliwy transfer do USA) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

5. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzanie w formie profilowania, ani nie będą wobec Ciebie podejmowane zautomatyzowane decyzje na tej podstawie.

6. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelkie zapytania i korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj Jakub Sypiański, Żywe Muzeum Piernika, Rabiańska 9, 87-100 Toruń, 693 579 259, fundacja@nieograniczona.org.